Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • RECURRING COMPANY B.V., ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 12345678
 • Overeenkomst: iedere rechtsbetrekking waarop deze Algemene Voorwaarden ingevolge artikel 2 van toepassing zijn.
 • Opdrachtgever: degene die de Overeenkomst met RECURRING COMPANY aangaat.
 • Offerte: Formeel aanbod van RECURRING COMPANY tot het sluiten van een overeenkomst, opgesteld op verzoek van een, potentiële, opdrachtgever
 • Resultaat: Kennis die RECURRING COMPANY in het kader van prestaties waarop deze

Algemene Voorwaarden van toepassing zijn rapporteert, ongeacht in welke verschijningsvorm (rapport, tekening, berekening, model, programmatuur etc.)

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:

 • alle onder verantwoordelijkheid van RECURRING COMPANY uit te brengen offertes en te verrichten prestaties, 
 • alsmede op alle op informele basis onder verantwoordelijkheid van RECURRING COMPANY verrichte prestaties jegens de Opdrachtgever. 

Artikel 3 Offerte

 • Offertes van RECURRING COMPANY zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. 
 • Wanneer na de opdrachtverstrekking blijkt dat de door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn danwel gewijzigd zijn, behoudt RECURRING COMPANY zich het recht voor de in de offerte vermelde prijzen en leveringstermijnen aan te passen
 • Door RECURRING COMPANY uit te brengen offertes hebben een vaste, in de offerte te bepalen geldigheidsduur. Indien de offerte geen geldigheidsduur aangeeft, bedraagt deze zestig dagen.

Artikel 4 Totstandkoming van de opdracht

Zolang niet op andere wijze blijkt dat RECURRING COMPANY een opdracht heeft aanvaard, dient de Opdrachtgever er van uit te gaan dat een opdracht slechts tot een Overeenkomst heeft geleid, indien de Opdrachtgever een offerte van RECURRING COMPANY binnen de geldigheidsduur daarvan schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

RECURRING COMPANY zal de door hem te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, het bereiken van het beoogde resultaat kan niet worden gegarandeerd.

Artikel 6 Gevolgen intrekking, onderbreking, vertraging of verlenging van de opdracht

 • De Opdrachtgever zal RECURRING COMPANY alle kosten en schade vergoeden die rechtstreeks voortvloeien uit het intrekken of onderbreken van een opdracht, indien en voor zover de oorzaak van de onderbreking niet aan RECURRING COMPANY toe te rekenen valt. Voor zover deze niet in redelijkheid te berekenen valt, zijn deze kosten te stellen op minimaal 25% van het restant van de aanneemsom of, in geval van regie, minimaal 25 % van de gefactureerde omzet in de laatste 3 maanden.
 • Indien een onderbreking langer duurt dan zes maanden heeft RECURRING COMPANY het recht de opdracht als ingetrokken te beschouwen. Als begindatum van de onderbreking geldt de dagtekening van de brief van de Opdrachtgever waarin hij van de onderbreking melding maakt, of, bij gebreke daarvan, de dagtekening van het schrijven waarin RECURRING COMPANY de onderbreking constateert.

Artikel 7 Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die RECURRING COMPANY nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden betrokken (zullen) zijn. 

Artikel 8 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door zowel de opdrachtgever als RECURRING COMPANY geschiedt uitsluitend in onderling overleg, tenzij hier bij opdrachtverstrekking afwijkende afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 9 Personeel

 • RECURRING COMPANY kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. 
 • Geen van de partijen zal tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij. Overtreding hiervan leidt tot een direct opeisbare schadevergoeding van minimaal EUR 25.000,-.

Artikel 10 Vergoedingen

 • RECURRING COMPANY verricht haar prestaties tegen een vooraf overeen te komen bedrag (aanneemsom) in euro’s (excl BTW).
 • De in het eerst lid vermelde vergoedingen omvatten, tenzij anders overeengekomen, geen reis- en verblijfkosten, 
 • Kosten die apart in rekening worden gebracht, zoals kosten ter zake van prestaties van derden die dienen ter ondersteuning van de opdracht zonder in die opdracht inbegrepen te zijn. RECURRING COMPANY zal de Opdrachtgever tijdig in kennis stellen van in dit lid bedoelde kosten, die nodig zijn om de prestaties naar behoren te verrichten 
 • Op regiebasis verrichte prestaties worden achteraf in rekening gebracht tegen de op dat moment geldende tarieven. 
 • Indien binnen 5 werkdagen vóór de geplande afspraak geannuleerd wordt, zal 50% van het dagtarief in rekening worden gebracht.
 • De tarieven kunnen door RECURRING COMPANY eenmaal per jaar worden aangepast. 
 • Bij opdrachten tegen een aanneemsom, waarvan een of meer termijnen langer dan een jaar na de datum waarop de Overeenkomst tot stand kwam verschuldigd worden, mag RECURRING COMPANY de termijnen die na de genoemde periode van een jaar vervallen naar de alsdan geldende tarieven herberekenen.

Artikel 11 Resultaten

 • Een Resultaat bestaat uit kennis waarover RECURRING COMPANY in het kader van de prestaties waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, aan de opdrachtgever rapporteert, onverschillig de verschijningsvorm van een Resultaat (rapport, tekening, berekening, handboek, model, programmatuur, etc.). Modellen, technieken en instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van RECURRING COMPANY. 
 • De opdrachtgever heeft het recht van RECURRING COMPANY in het kader van de uitvoering van de opdracht ontvangen stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. 
 • De eigendomsrechten op het Resultaat blijven in handen RECURRING COMPANY, in ieder geval tot na volledige betaling door de opdrachtgever. 
 • De Opdrachtgever heeft het recht in redelijke mate tussentijdse rapportage van RECURRING COMPANY te verlangen. Voor zover de Overeenkomst niet in de kosten daarvan voorziet, mag RECURRING COMPANY de kosten van dergelijke rapportages overeenkomstig de alsdan geldende tarieven in rekening brengen.

Artikel 12 Geheimhouding en privacy

 • RECURRING COMPANY zal geheim houden:
  a. Alle gegevens die zij in het kader van een offerte dan wel een opdracht van de (aspirant-) Opdrachtgever ontvangt of op enigerlei andere wijze leert kennen, en waarvan de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs door RECURRING COMPANY onderkend behoord te worden
  b. Resultaten, als bedoeld in artikel 10, eerste lid. De geheimhoudingsverplichting geldt, onverkort het bepaalde in artikel 10, niet voor de Resultaten welke:
 • een algemeen, dat wil zeggen niet specifiek op de eigen bedrijfsvoering en/of werkzaamheden van de Opdrachtgever betrekking hebbend, karakter hebben, dan wel
 • openbaar zijn of worden zonder toedoen van RECURRING COMPANY, dan wel
 • reeds in het bezit van RECURRING COMPANY waren, dan wel
 • RECURRING COMPANY rechtmatig van een derde heeft gekregen, dan wel
 • in overleg met de Opdrachtgever als niet- vertrouwelijk zijn of worden aangemerkt
 • De Opdrachtgever zal geheimhouden bedrijfsinformatie van VOS ADVIES, waarvan de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs door de Opdrachtgever onderkend behoort te worden.
 • Bij het verwerken van persoonsgegevens door RECURRING COMPANY in opdracht van de opdrachtgever is de opdrachtgever er voor verantwoordelijk dat er een verwerkersovereenkomst wordt opgesteld. 

Artikel 13 Publicaties

RECURRING COMPANY heeft het recht tot publicatie van niet-geheime informatie verband houdende met in het kader van Overeenkomst verrichte prestaties.

Artikel 14 Werkterrein RECURRING COMPANY

Onverkort de verplichting van RECURRING COMPANY tot geheimhouding zoals omschreven in artikel 12, kan een rechtsverhouding waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn nimmer met zich meebrengen dat RECURRING COMPANY jegens de Opdrachtgever gehouden is op enig werkterrein, waarop RECURRING COMPANY zich begeeft of gaat begeven, beperkingen in acht te nemen.

Artikel 15 Prestaties door derden

 • Indien en voor zover een juiste en tijdige uitvoering van de opdracht naar het oordeel van RECURRING COMPANY dit vereist, heeft zij het recht prestaties te doen geschieden door een of meer derden.
 • RECURRING COMPANY staat, onverminderd het bepaalde in artikel 13, in voor van derden ontvangen gegevens tenzij door haar uitdrukkelijk het tegendeel is aangegeven; ook staat RECURRING COMPANY in voor door derden in opdracht van RECURRING COMPANY verrichte prestaties.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 • RECURRING COMPANY is tegenover de Opdrachtgever slechts gehouden tot vergoeding van door hem geleden schade, indien hij aantoont dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van een vermijdbare grove -en derhalve verwijtbare- onzorgvuldigheid van RECURRING COMPANY of werknemers van RECURRING COMPANY dan wel van personen wier diensten RECURRING COMPANY gebruik maakt en voor wie RECURRING COMPANY aansprakelijk is.
 • De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat het bureau voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
 • Indien een opdracht meer dan een object betreft, wordt voor de bepaling van de limiet van aansprakelijkheid van RECURRING COMPANY slechts dat gedeelte van de verschuldigde vergoeding in aanmerking genomen dat direct betrekking heeft op het object ter zake waarvan schade blijkt te zijn ontstaan.
 • Ondanks de gehoudenheid van RECURRING COMPANY tot inachtneming van zorgvuldigheid en het in het verband daarmee in het eerste lid bepaalde, staat RECURRING COMPANY er niet voor in dat door haar geleverde Resultaten en door haar verrichte prestaties geen schending (kunnen) opleveren van rechten van derden, daaronder begrepen intellectuelen rechten en industriële eigendom.
 • De Opdrachtgever zal RECURRING COMPANY vrijwaren tegen vorderingen van derden ter zake van vergoeding van schade die is ontstaan door of in verband met ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte prestaties waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Onder derden wordt in dit verband ook verstaan werknemers van de Opdrachtgever en personen van wier diensten de Opdrachtgever bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt maakt.
 • Indien de Opdrachtgever de risico’s verbonden aan de uitvoering van Resultaten door verzekering aan een ander overdraagt, is hij gehouden RECURRING COMPANY te vrijwaren tegen de gevolgen van enig regresrecht vanwege de verzekeraar uitgeoefend.

Artikel 17 Overmacht

 • Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is RECURRING COMPANY nimmer aansprakelijk indien zij niet of tijdig aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen ten gevolge van overmacht; als zodanig worden beschouwd alle omstandigheden die een normale uitoefening van de werkzaamheden verhinderen, zoals oorlogsomstandigheden, brand en andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen in welke vorm dan ook, overheidsmaatregelen en dergelijke.
 • Indien derden van wie RECURRING COMPANY voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, hun verplichtingen jegens haar niet of niet tijdig nakomen op grond van omstandigheden die volgens het eerste lid van dit artikel overmacht voor RECURRING COMPANY zouden hebben overgeleverd, levert dit niet of niet tijdig nakomen door die derden ook voor RECURRING COMPANY zelf overmacht jegens de Opdrachtgever op.

Artikel 18 Betaling

 • Betalingen dienen te geschieden, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen is.
 • Eventuele bezwaren tegen de factuur, die binnen 8 dagen na factuurdatum dienen te worden ingediend, schorten de betalingsverplichting niet op.
 • In het geval Opdrachtgever een factuur betwist op basis van de in de factuur genoemde geleverde uren, is de urenregistratie van RECURRING COMPANY bindend voor oplossing van dit geschil behoudens tegenbewijs van de Opdrachtgever.
 • Ingeval RECURRING COMPANY overgaat tot het nemen van maatregelen tot invordering van verschuldigde bedragen of tot handhaving van haar overige rechten jegens Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden RECURRING COMPANY alle ter zake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan bij de desbetreffende maatregelen ingeschakelde derden en alle kosten die RECURRING COMPANY binnen de eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of ten dele aan de desbetreffende maatregelen mogen worden toegerekend. 

Artikel 19 Ontbinding na verzuim opdrachtgever

 • Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen, is de Opdrachtgever in verzuim indien bij ondanks deugdelijke ingebrekestelling niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien. In dit geval is iedere vordering die RECURRING COMPANY ten laste van de opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens opeisbaar.
 • In het geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie, of onder beheer-, bewind -, of curatelestelling van de Opdrachtgever zal deze van rechtswege geacht worden in verzuim te zijn; in dat geval heeft RECURRING COMPANY zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder dezelfde voorwaarden als hiervoor genoemd.

Artikel 20 Geschillen en toepasselijk recht

 • Op de Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. 
 • Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst, de op grond daarvan van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden, Productvoorwaarden en regelingen of nader tot stand gekomen afspraken, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.